Çabuk Tutan Etkili Geri Döndürme Duası

Ayrılan kimsenin geri gelmesi niyet edilerek .. veya .. gece geç saatlerde … kere suretül karia’yı okumaya devam ederse dilediği kimseyi celb ve tesir eder. Kerimesi aşağıdadır:
BismillâhirrahmânirrahÎym
Elkaâri’ atü melkaâri ‘a ve mâ edrâke melkaâri’a yevme yekûnünnâsü kelferâşil mebsûsi ve tekûnülcibâlü kel’ ıhnilmenfûş fe’ emmâ men sekulet mevâziynühü fe hüve fiy ıyşetin râdıye ve emmâ men haffet mevâziynühü feümmühü hâviye ve mâ edrâke mâhiyeh nârün hamiye.Amin

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Terkeden sevgiliyi unutmak için dua

Medyumlar, güçlerini varlıklar üzerinde kullanarak etkili ve sağlam büyü yapabilen insanlardır. Büyü ile insan iradesine istedikleri şekilde hükmedip, istekleri doğrultusunda yönlendirebilirler.
Bu ilmi hakkıyla yapabilen brikimlerini doğru yerde kullanabilen Medyumumuz Gerçek Medyum Burak tam tamına 9 yıldır bu işi yapmaktadır.
Havas ilminde kendini ispatlamış ve bir çok insanın sorunlarına çare bulmuş bir üstaddır.Türkiye’nin her yerinden e-posta yoluyla ulaşan sizlere gizlilik ön planda olmakla bereber sorununuzla ilgili yardımlarında ki başarısıyla anılan bir medyumumuzdur.
Bir çok ünlününde medyumumuza başvurduğu Gerçek medyum Burak’a e-postayla ulaştığınız anda bekletilmeden cevabını alırsınız.
Fikir danışabileceğiniz sorunlarınızı çözüm yoluna götürebileceğiniz Medyum Burak size kaliteli ve iyi bir hizmet sunacağından emin olabilirsiniz. Gerçek Medyum Burak üstadımıza rahatlıkla e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz
[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevgilim engellere takılmadan bana aşık olsun

İhlas suresinin özel celbi muhabbet formülüdür Cuma gecesi İhlâs suresini 1001 defa okunur ve her okumanın sonundada şu dua okunur.

”Tevekkel yâ abdurrahmân ve yâ abdulvâhid ve yâ abdus samed bi celbi ve tehyîci fülân ibni fülânete bi mehabeti fülânete binti fülânete bi hakki mâ ta’tekıdûnehü min hâzihis sûreten. ”
dua sonunda da niyetinizi söylersiniz.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Eşimle aramda ki sıcaklık artsın diye büyü

Eşiyle arasında sıcaklık olmasını isteyen kimse, aşağıdaki ibareyi ayet-i kerimelerle birlikte bir kağıda yazar veya yazdırır. Sonra da usulüne

göre dürdükten sonra üzerine bir be parçası geçirir. Onun üzerine de naylona benzer su geçirmez bir şeyle tekrar kapatır. Daha sonra bunu

yakına bir yere koyar.

”Ahharahâ sehhahû yümsikünâ innellâhe yümsiküs semâvâti vel erda en tezûlâ ve kıyle yâ erdubleıy mâeki ve yâ  semâü akliıy ve ğıydal

mâü ve kadal emru küllemâ evkadû nâran lil harbi atfeehâllâhü ebced hevvez huttıy kelemen sa’fas karaşet sehaz dazığın eyyühel mâün

nâzilü emsi ente min sulbi fülân ibni fülânete bi ızzetillâhi ve kudratihî  ve bi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym* ”

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevdiğinin sana geri gelmesi yanında olması için

“VE ELGAYTÜ ALEYKE MEHEBBETEN MİNNİ…”
Yukarıdaki ayeti kerime mum üzerine 41 adet okunacak ve filan kişide benim sevgimden aşkımdan böyle yansın ve bir an evvel bana dönsün

(burada niyet söylenecek) deyip akşam ezanından sonra yakılacak.. Bu tertibi uyguladığınız kişi nerede ve ne kadar uzakta olursa olsun

döner gelir ve sizi ölene kadar sever.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Eşinin evine geri dönmesini istiyorsan geri getirme duası

En güçlü geri getirme dualarından biridir.Muhabbet için Cin suresini 17 defa matlubunun niyetine oku.
Ama her okumanın sonunda bir (1) defa su duayı oku:

Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahlî Sadrî ve yessirlî emrî
vahlül ukdeten min lisâni yefkahû kavlî yâ mâlikel mülki yâ
muharrikal kulûbi harrik kalbi fülân ibni fülânete ilâ mehabeti
fülânete binti fülânete ves sâate vel ganîmete hatta yesmea
kavlen minnî.

Okuduktan sonra olacak olan acaiplikleri görürsün. Matlub erkek
ise Yesmea, kadın ise Tesmea dersin. Bu mesele sahih olup,
defalarca tecrübe edilmistir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Evlilikteki sorunlar için yapılacaklar

 

Sevgili üyelerimiz;

Mavi bir mum yakın. Sol elinize az miktarda tuz alın. Sağ elinizle birkaç tutam tuzu mum alevine serpin. Alev mavileşmeye başladığında ilişkiniz de düzelmeye başlayacaktır.

 

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Dilediğiniz kabul olsun

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
sebbeha lillahi ma fis semavati vel ardı ve huvel azizul hakim.
Lehu mulkus semavati vel ardi yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şey in kadir.
Huvel evvelu vel ahiru vez zahiru vel batinu ve huve bi kulli şey in alim.
Huvellezi halakas semavati vel arda fisitteti eyyamin summesteva alel arşi a lemu ma yelicu fil ardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu mines semai ve ma ya rucu fiha ve huve meakum eyne ma kuntum vallahu bi ma ta melüne basir.
Lehu mulkus semavati vel ardi ve ilallahi turceul umur.
Yulicul leyle fin nehari ve yulicun nehare fil leyli ve huve alimun bi zatis sudur.
Huvallahullezi la ilâhe illa huve alimul ğaybi veş şehadeti huver rahmânur rahim.
Huvallahullezi la ilahe illa huve, elmelikul kuddusus selâmul mu minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir. subhanallahi amma yuşrikun.
Huvallahul halikul bariul musavviru lehul esmaul husna yusebbihu lehu ma fis semavati vel ardi ve huvel azizul hakim.
7 kez okuyun ve dileğinizi hemen  dileyin …

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

En etkili dilek duası

Çok etkili çabuk zuhur eden bir dilek duasıdır

Bin defa Allah c.c. ismi Ya Allah olarak zikredilir ve ardından yüzonbir defa bu dua okunur


Fe sübhâneke yâ kuddûsü ucben limen ya’rifüke ve ya’sâke levhîmin eşmehın şemâhın elâlî alâ külli berâhın el muhtecib an halkıhi fî ulv şemûhıyyetihi sâhibül kuvveti vel kudreti âhin âhin âhin fe bi hakki aleyküm yî huddûmel ismil a’zami en tecîbû da’vetî ve tenfezû amelî bi hakki mâ aksemtü bihi aleyküm. Ve innehü le kasemün lev ta’lemûne azîm. Tekâdüs semâvâtü yetefattarne minhü ve tenşakkıl ardu ve tehızzül cibâlü heddâ.Elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevgiliye ya da eşe söz geçirebilmek için dua

Sevgiliniz ile son zamanlarda sürekli olarak kavga mı ediyorsunuz sevgiliniz sizin ile her konuda tartışıyor ve hiç bir şekilde sizin sözünüzü dinlemiyorsa aşağıdaki vefk ile sevgiliniz nerde olursa olsun sizi hep düşüncek  ve dinleyecektir.

İnsanlar arasında heybetli ve sözüne itibar edilen bir kimse olabilmek zor işleri başarmak vb niyetle eşref bir saatte aşağıda gelen mübarek vefk miskianber mürekkebi ile yazılır ve 205 defada Kadir ismi şerifi “Ya Kadir” şeklinde vefkin üzerine nefes edilerek taşınılması yeterlidir.

soz-dinletme-duasi

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]