Aşkını Geri Getirme Duası Arayanlara

ayrıldığınız gidsipte dönmeyen terkedip giden aramayan sormayan aşkını geri getirme duası ve döndürme duası okuyacaklara istedikleri duayı yazıyorum bir hafta boyunca

BismillahirrahmanirrahimAllahümme,ya müfettihal ebvab,ve ya müsebbibel esbab,ve ya mukallibel kulubi vel ebsar,ve ya delilel mütehayyirin,ve ya giyasel müstegisin,ve ya müferricel mahzunin,tevekkeltü aleyke ya rabbi,kadaytü fevveztü faraztü emri ileyke,ya rezzaku,ya fettahu,ya basitu,ve sallallahu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.Amin.

niyet ederek bu duayı okuyun ve neticeyi bekleyin

www.dilek-duasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Muhabbet İçin Dua Okuması

aşk ve muhhabbet için duasıdır,muhhabet duaları arayan okurlar buradaki duadanda faydalanabilirler kolay ve tesirli bir yöntemdir aşağıdaki duamız cuma gecesi 120 defa okunup üç hafta tekrarı yapılır

Bismillahirahmanirahim Allahümmec’alil Kurane fid dünya kariben ve fil kabri munisen ve fil kıyameti şefian birahmetike ya erhamerrahimin

anne ismi ile beraber niyet edersiniz

www.dilek-duasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Eşini Bağlamak İçin Duadır.

soğuk davranan eşini kendine bağlamak için dua arayanlara şimdi yazacağımız dua oldukça faydalı olacaktır inşallah eşini muhabbetle kendine ram etmek için 1 metre mavi iplik al 41 sefer besmele oku her besmelede bir dügüm at 41 besmeleyi tamamla evin giris kapısındaki ne varsa halı falan altına koy bir sefer geçsin üstünden yeter eve erken gelir,10 töbe 10 salavat ve ardından niyet abdesli olunacak bir sefer geçtikten sonra ipi alınıp saklanırsa dilek hasıl olur.

www.dilek-duasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Eşine Sözünü Geçirmek İçin Dua Oku

aksi ve geçimsiz bir eşe sözünü geçirmek için okunacak duasınıda şimdi değerli okurlarımıza yazıyorum eşe söz geçirmek için “Ve dareballâhu meselen lillezîne âmenûmreete fir’avn(fir’avne), iz kâlet rabbibni lî indeke beyten fîl cenneti ve neccinî min fir’avne ve amelihî ve neccinî minel kavmiz zâlimîn(zâlimîne)” bunu 37 defa yiyecek birşeye okuyp yedirin vede 3 kez yüzüne doğru okuyup üfürün

www.dilek-duasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevdiğinle Mutlu Olmak İçin Okunacak Duası

mutsuz sevgililerin aradığı dua burada…sevdiğinle mutlu olmak için okunacak dua yımı arıyorsunuz…buyrunuz yazıyorum sizlere… her gün 100 defa “ilahe ente maksudi ve rızake matlubi”  okuyacaksınız,her konuda belirttiğim üzere niyerek başlarsınız.

www.dilek-duasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Geçimsiz Eşler İçin Duası

kötü huylu geçimsiz eşler için okunan dua arayan değerli site okurlarımıza faydalı bir yöntem daha yazacağım şimdi yedi gece boyunca 100 istiğfar,100 kelime-i tevhid,100 salavatı şerife Ve 1000 kerede “ Ya Müzillu külli cebbarin anid. Bi kahri azizi sultanihi.Ya nure külli şeyin ve hedahü entellezi felegezzülümati bi nurih.

okur iseniz eşinizin huyu suyu güzelleşir aile içinda daha iyi geçim sağlanır.

www.dilek-duasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Fatiha Suresi İle Yapılan Celp

bu yazacağım tarif ise mübarek Fatiha suresiyle yapılan celp yani muhhabet duasıdır,giden birinin dönmesi yada yarıldığın insana tekrar kavuşmak niyeti ile okunur bunun için üç veya yedi gün boyunca 101 Fatiha okuyup sonrasında

Allahümme ya camian nasi li yevmin la raybe fih,icma beyni ve beyne (talibin ismi) ibni (kendi ismin) inneke la tuhlifül miad amin

duasını okuyacaksınız…

www.dilek-duasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Tesbihle Döndürme Duası

tespih ile yapılan eşini yada sevdiğini döndürme duası tarifini yazacağım bırakıp giden terkeden kaçan birinin tekrardan dönmesi için 99luk tespihi alıp önce sevdiğiniz ve dönmesini istediğiniz kişiyi anne adıyla beraber anarak niyetinizi söylüyorsunuz. sonra
Bismillahirrahmanirrahîm deyip tespihten bir tane atıyorsunuz
Bismillahirrahmanirrahîm deyip ikinciyi atıyorsunuz sonra tekrar
Bismillahirrahmanirrahîm deyip geri dönüyorsunuz en başa… hep çekerken ve dönerken
Bismillahirrahmanirrahîm deniyor…yani 1 2 3 4 5 okudunuz geri dönüyorsunuz 5 4 3 2 1 hep en başa döneceksiniz… 99 a kadar devam edeceksiniz

biraz meşakatli ancak etkili bir yöntemdir.

www.dilek-duasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevgilim Dönsün Duası

aşkından sevdiğinden ayrı olanlara sevgilim dönsün duasını yazıyorum…bir hafta boyunca günlük onbeş kere bu duayı okuyacaksınız okumalara başlarken usulünce niyet edilir

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhi azîmişşe’nil kaviyyis sultâniz zâhiril burhânis sâbitil erkânil ekvâni ve mukadderid duhûri vel ezmâni kâne ve lâ mekân. Ve hüve meaküm eynemâ küntüm vallâhü bimâ ta’melûne basîr. El hâkimü yevmen nuşûri vel müteâlî fî denevvühül mütedânî fî ulivvihi evvele külli şeyin ve âhirihü ve zâhiru külli şeyin ve bâtinih.Allâhümme innî eselükebi sirrikes sârî fîl esrârin nâfizi min semâin ilâ semâin ilâ sidretil müntehâ ilel melekûtil a’lâ ilâ âlimil ğaybi veşşehâdeti yünfedu emruke ve hüve âlin rafîl muhîti min semâin ilâ semâid dünyâ ilâ kuvvetin nâri vel hevâi velmâi vet turâbi ilâ tahtel tahti ilâ tahti itbâkis serâ eselüke allâhümme bi hakki hâzihil esmâil hakîkiyyeti vel işârâtid dakîkatin nâfizeti fil eşbâhil beşeriyeti vel ervâhir rûhâniyyetil mutîîne li ismike vel müteallikînel mucîbîne limen deâke bismikel hâdırîne li emrike ve celâli ızzikel mûfîne bi ahdike veva’dike ecîbû eyyetühel ervâhil mütevekkelûne bi hâzihil esmâi vefalû mâ tü’merûne bihi ve hüve kezâ ve kezâ bi hakkil ismillezî evvelühü âlin ve âhiruhü âlin mâ a’zamu ismüke yâ âlin mâ semia ismüke rûhin ve asâhül asaku vahterak asaku
yâ âlin ve ahrik külle men asâ hâzihil esmâin nûrâniyyeti bi hakki âlin zeryâlin âlimül ğaybi veş şehâdetil kebîrul müteâl.Yefalullâhü mâ yeşâü ve yahkimu mâ yürîd. Eyne mâ tekûnû ye’ti bikümüllâhü cemîan innallâhe alâ külli şeyin kadîr. Ve hüve alâ cemıhim izâ yeşâü kadîr. Ve lekad alimetil cinnetü innehüm le muhdarûn. Ve hu şira li süleymâne cünûdühü minel cini vel insi vet tayri fehüm yûzeûn. Yâ kavmenâ ecîbû daiyallâhü ve âminû bihi feleyse bi mu’cizin fil ardı ve leyse lehü min dûnihi evliyâü ülâike fî dalâlin mübîn. in kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâ hüm cemîun ledeynâ muhdarûn.Ecîbû eyyetühel ervâhır rûhâniyetil ceniyyeti vel câniyyeti ven nâriyyeti vel hevâiyyeti ves sehâbiyyeti vel amâmiyyeti ve tayyârûne fil hevâi vel ğavvâsûne tahte etbâkis serâs sâirûne fil ervâhir rûhâniyeti vel eşbâhil beşeriyeti uksimü aled denâhişeti minküm vel kafâtisetin vet tevâbiati vez zevâbiati vet tayyârati minküm bi hakki. innehü min süleymâne veinnehü bismillâhirrahmânirrahîm. Ellâ ta’lû aleyye ve’tûnî müslimîn. Ecîbû eyyetühel ervâhi bi hakki hâzihil esmâi
aleyküm celcemîşin celcemîşin ahmîşin ahmîşin amîşin amîşin şedîdül erâde ekmeşin ekmeşin kemîşin kemîşin kelehin kelehin yâ ğaşavetil ğaşâveti ecîbû eyyetühel ervâha vel hevâtifen nâfizûnel mümtezicûne bil ecsâmil beşeriyeti vel halakatil âdemiyeti vef alû mâ emertüküm bihi vemdû ilâ kezâ ve kezâ vadribûhü bisüyûfiküm ve sukû hü biküfûfiküm vezhebû ileyhi fî sûratin muhtelifetin ve ehvâlin mühevviletin min eşkâli şeyâtîne ve ebâlisete vezacûhü ver abûhü vektülûhü ve semmû lehü ismî ve arrafûhü bî ve vedahû lehü talebî hattâ yakdî hâcetî ve yutîanî fî emrî bi hakki esmehinşemâhin elâlî alâ külli berâhin. Ve innehü le kasemün lev ta’lemûne azîm. Ecîbû Min kalbi en natmise vücûhen fe nereddühâ alâ edbârihâ ev nelanehüm kemâ leannâ eshâbes sebti ve kâne emrullâhi mefûlâ. Mâ a’zamü sultâni ihterik men asâllâhe bi nârillâhil mûkadetin. Âhiyyen şerâhiyyen âhiyyenşerâhiyyen. Menûhin menûhin meylûhin hasben esbâûtin el kadîmil ezeliyi ecîbû vefalû mâ tü’merûne heyyen heyyen heyyen elvâhan elvâhan elvâhan elacele elacele elacele essâate essâate essâate

inanarak okursanız biiznillah faydasını görürsünüz

www.dilek-duasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevilme Duası

talip olduğunuz kişi tarafından çiçeğe okunup koklatılarak yapılan sevilme duasıdır…bu duayı güzel bir çiçeğe niyetle 7 kez okuyp talip olduğunuz insana koklatırsanız aşkınızla başa döner ayrı iseniz tekrar size döner duanın okunuşu : Ya kavi, ya gani, ya Ali, ya Vefi, ya Aziz, ya Rahim, ya Rab, ya Zilarşülmecid,ya Fa`al lemma yezidi. Bihakkı ahiyen birahmetike ya erhamürrahimin

biiznillah faydasını görürsünüz.

www.dilek-duasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]